(וטימ) ןיסוקרא םייח
רפכ ןויכראל תפדרנ הלימ אוה ןיסוקרא םייח
ותנוכתמב יבצ רינ אוה אולה הניטנגרא
.תינרדומה
רפכה תודלות תוכורעת רצוא ןיסוקרא םייח
תונומת ,תודועת לש הלדנ יתלב ןפסאו
.םיירוטסיה םיבתכמו
תמקה ךיראת יבגל המליד תמייק ותנשמ יפ לע
ןובשחב תחקל ןתינ םתוא םיכיראתה ינש .רפכה
:םה

.רלגוק לואש תופתתשהב הניפ ןבא תחנה 2/1/1952 .1
.םינכומ םינושארה םיתבה - 1953 30 ילוי.2
.לארשיל היילעה תגולפ תזרכה 11/11/1953 .3
.םישדחה םיתבל תוסנכנו לארשיב תואצמנ תונושאר תוחפשמ 1953 - 5 רבמצד.4


דוע רפכה תמקהל םיכלהמל ףתוש היהו הניטנגראב דוע ןמלמ השמ תא שגפ ןיסוקרא םייח
תא גישה ךכו ולש לע דומעל עדיש ,ןרתו אל ,שקיע םדאכ ויפב ראותמ ןמלמ השמ .הלוגב
השמ רייס ץראב ןושארה ורוקיבב .תוחפשמה ינושאר עיגהל וכז הילא האלפנה םיהולאה תקלח
בושייל םיטסילאידיא ,תונכוסה ישנא .ץראב תומוקמ רפסמב תידוהיה תונכוסה םע ןמלמ
.בגנה תחרפהל תויביטמיטלוא תוחפשמ ילעב ,הניטנגראמ םילועב ואר ,בגנה
תונכוסה תא ליבוה אוה הברה ותושקיע תוכזב .ריעל בורק ראשיהל שרדו רתיו אל ןמלמ
.ביבא-לת תברקב םנוד 3000 ול קינעהל תידוהיה

.םיתב 30 ,רפכה לש ןושארה בלשה תיינבל וקסר םע הזוח םתחנ 14/7/1952 ךיראתב
.רלגוק לואשו ןמלמ השמ אריאק םשב םימותח הזוחה לע
יתיישעת יאלקח רפכ) הניטנגרא הקילבופר לאירטסודניא הלוקירגא הינולוק – אריאק
.(הניטנגרא תנידמ
.רלגוק לואש ותופתתשהב הניפה ןבא החנוה 2/11952 -ב
.סולכאל םינכומ ויה םינושארה םיתבה םישולש 6/7/1953 -ב
רפכב בשייתהל ולע תונושארה תוחפשמה 5 -ו לארשיל היילעה תגולפ הזרכוה 11/11/1953 -ב
.הניטנגרא
.םינושארה םיתבה תשמח תא תוכנוחו תועיגמ תונושארה תוחפשמה שמח רבמצד עצמאב

םינתחתמ םהו היתב ולש הכינחב בהאתמ ,האג קינצוביק ,ריעצה רמושב ךירדמ ןיסוקרא םייח
.1955 תנשב הניטנגרא רפכב (ןייטשרג תחפשמ) הדודה לצא

הל ,השדחה הנידמה .לארשי ץראל תולעל תינושארה תובהלתהה גגופתהל רבכ הלחה 1952 תנשב
רובע קר רפכ תמקהל ןמלמ השמ לש ונוזח .םיבר םיישקמ הלבס םינש הברה ךכ-לכ וכיח
,םיריעצ ה'רבח רוהנל ולחה ךכ .גגופתה םהיתועורזל ולביק אל םיצוביקהש ,םילוע
המכ ולביק םה .הניטנגרא רפכב שדחה םתיב לא רשייה יפותישה יצוביקה םולחהמ ובזכאתהש
םהיבורק תא ומשר תודוד םידוד ,תותבס ,םיבס .םידיחי תובנגתה הלחה .סוס יצחו תורפ
.178 ל עיגה יפוסה רזעה יקשמ רפסמו
ןכמ רחאלו ןומר הפצמב ןומר שתכמב םינש 5 דבע.רפכל ץוביקהמ אוה ףא דדנ ןיסוקרא םייח
.רפכב ררוגתהל אב

:םינב 3 ודלונ היתבו םייחל
רצמ ץוביקב דלונ -רימת
.ןומר הפצמב דלונ -ןונמא
.יבצ רינב דלונ -(ימר) םר

.(תודכנ 2-ו םידכנ 6) םידכנ 8 םהל שי התע תעל
."וקלחב חמשה -רישעה והימ" יכ רפכה לש םירישעה םע הנמנ אוהש רפסמ םייח
ץראל ונאב ירה -הבר יכ -תירוביצה תוליעפהמו הפיה ותחפשמב האג .םירשואמה ןיב םג
.הב תונביהלו תונבל