(הניטנגרא רפכ) יבצ רינב םינושארה םיבשייתמה
הקלח רפסמ בשייתמה םש רפסמ
98 לגופ ןועמש 1
97 דלישטור ובא 2
96 ןילייק לארשי 3
95 ןסינ ץיבוקריס 4
94 ריאמ ןוזלשיפ 5
1 לאומש ןאילרוא 6
2 לארשי סקינ 7
3 לואש סינמ 8
4 סוקרמ יקרסלא 9
5 סירוב דלפנדלוג 10
236 ףסוי יקסניצשיל 11
235 השמ ירופיצ 12
55 לארשי ןאמ 13
54 לאונמע ןאמ 14
53 ןומולס ןאמ 15
51 ןמרדיב 16
50 ץיבוסרג 17
49 השמ ןרפלה 18
48 קחצי גרברבליז 19
47 השמ ץיבוקסווי 20
46 םייח קולא 21
114 ןורהא יקסנישיליג 22
116 וקירנא לסקיד 23
122 ןמלק רצלז 24
117 םייח ןמביל 25
111 בקעי דלפסנמ 26
101 ןואיל הגלב 27
112 לאונמע יזלרוטס 28
102 קחצי ןממירפ 29
99 לאומש ןמיירפ 30
115 לואש רלגוק 31
100 בקעי ןייטשרפוק 32
120 יבצ פר 33
121 הינוסו לארשי דלפנרוק 34
113 ןושמש רינשוק 35
103 קחצי סוסנרטש 36
110 ךלאו ריילש 37
105 רמסיא ץלוש 38
108 יבצ ןהכ 39
140 היסוז ןייטשנייפ 40
103 לארשי רלדרמ 41
118 לאכימ רגנילז 42
119 ללה ןמכוה 43
123 קחצי ןייטשרג 44
124 הדוהי ץכ 45
109 ילתפנ ןמיירפ 46
107 בד ןילייק 47
106 בקעי רניילק 48
135 הירא תרפא 49
136 ףסוי אריעז 50
137 קחצי ןוזנרב 51
138 יקסבוחילו 52
139 סחנפ (רימז) קביפס 53
141 ףסוי ןידלוג 54
155 המלש יבכרה 55
63 ףסוי רגניזלש 56
62 השמ ןמלמ 57
61 לואש שטירטפ 58
69 (ןלפק) רקורוס 59
52 ןתנ רדנוב 60

הינוסו דג גרבנזור 61

לובמס 62

.מ יקסנירק 63

סקטאיפ 65

(עלס) ןייטשלדיא 66
404 רתסאו ןמלק סייו 67
412 לחרו השמ ץיבונמלז 68
402 תנסאו השמ ןייטשדלפ 69
418 הביבאו לאנתנ יתמדא 70
419 הרשו לצרה ץיבוקסומ 71
408 הרשו יכדרמ רוטקפס 72
405 לאונמ סואקלא 73
407 ויצירואמ ךובליה 74
403 הליצו היעשי רניבורד 75