תונומת םובלא
דוע םניאש הלאלו םינושארל שדקומ
לאימע הטיר :הבתכ
1999 רבמטפס
תונומת
,תוארמ ומכ ןה תונומת
תוניתממו תוקתוש ,ריק לע תויולת
.תופצמו

לש תוארמה ןה תונומתה
.םעפ האר יארהש המ

הנשמ ףלוחש ןמזה
,יארב ףקשנש המ םג
.ונטבמ תא םגו

,חנג רופיס -הנומת לכ
אלא האור וניאש יאר
.וב םיאור ונאש המ

תונשב ויהש תוארמב וננובתיש ונתיאמ קלח ובשחי ,עגעגתהל םילוכי םישנא המל ןמואי אל
.ןהירחא ואבש םישישה תונשבו תויצולחה םישימחה
.תעדה ץע ינפלו תישארב ימי לש הילרוטספ לכה
.םיעוגעגל וכפהש תונומת ןה ,יבצ רינ -הניטנגרא רפכ לש תודליה תונומת
םיבשייתמה לש תוריעצה םינפה ,רב תודשב םילותש םיארנ םינושארה םיתבה.תאז ןיבי אל רז
לוקב תורפסמ אל תונומתה .רופאה לש וינווג לכו ןבל רוחשב לכה .ידמ תוריעצ םינושארה
.וביל תפשב ןמע תוהדזהל לוכיש ימל תורבדמ ןה ,היהש המ רז אטבמבו
ועדי אל וליפא םינצינהש המ וחימצה םישרושה .םישרושל וכפהו ושירשה םינושארה םינצינה
.םולחל
תוניגו םיראופמ םיתבל םמוקמ תא וניפ ,םיסדרפה ,תותפרה ,םילולה -םויהל זא ןיב
.תוינועבצ תוארמה םויה .דוע םניא םישנאהמ קלח .ומלענ תוחירהמ קלח .תוחפוטמ
,לכהשכ ,םתוריעצ לש הרירמ -הקותמ תרוכזת איה וז הכורעת -םהיעוגעג תא םיבהואש הלאל
.םהינפל דוע לכהו תרחא היה לכה
,קוחמל לבא ,אל םג לוכי התאו ,האור התאש המ תא בוהאל לוכי התא ,תוארמ ומכ ןה תונומת
.דוע תוארל אלו םייניעה תא םוצעל קר .לוכי ךניא

,תוארמ ומכ ןה תונומת
,ואר ןהש המ קר ןהיפב
םעפ היהש המ
.דוע בושי אלו
:תונומת
ןאכ ץחל- תונומתב הירוטסהל
ןאכ ץחל -תונושארה םינשהמ תונומתל
ןאכ ץחל -רפכה יווהמ תונומתל
ןאכ ץחל - םיעוריאמ תונומתל