2005 הנילובוב
.הכירבב ץיקה ףוס תביסמ
,החפשמה לכל הסלס לש הדקרה , אשדבו םימב םיחפנתממ וננהנ
! "2005 דלונ בכוכ" יבצ רינ ידלי עפומ ןבומכו
...םימשגתמ תומולח םימעפל

תופסונ תונומת