טמחשה תרחבנ

.'ג הגילב תורחתמ רשא טמחש תורחבנ יתש שי יבצ רינב
.הנועל הנועמ םירפתשמ םינקחשהו תונוע שולש תוקחשמ רבכ תורחבנה
.םהינייב םיפלחתמו הגילב םירחתמ םינקחש 4 םכותמש םינקחש 6 םיקחשמ תרחבנ לכב

28/2/04 - 'ב יבצ רינל 'א יבצ רינ תרחבנ ןיב טמחש תגיל קחשממ תונומתל ןאכ ץחל
2005 -טמחשה זכרמ