ל"ז רוטקפס ימע ש"ע רינרוט
.ל"ז רוטקפס ימע לש ורכזל יתרוסמה לסרודכה רינרוט םייקתה הנשה םג ,תואמצע םוי ידמכ
.תופיצרב הנש םירשע הזמ םייקתמ רינרוטה
.בשומה ירגוב תצובק תא תסייטה החצינ םפוסבו םיניינעמו םיקתרמ ויה םיקחשמה

תונומתה ןלהל