!!! ץיקה ףוס תוביסמ
(םירגובמ) !!!ץיקה ףוס תביסמ
21.00 העשב 15.9.06 -ה ,ישיש םויב
!התיה אל הומכש ץיקה ףוס תביסמ םייקתת
:תינכותב
" “SUPER FLY תקהל לש עפומ - 21.45
יביטקא רב
הלילה ךותל םידוקיר
:סיטרכ ריחמ
.תמדקומ הריכמב 70 ₪
.עפומה םויב 90 ₪

: םיסיטרכ שוכרל ןתינ
הכירבב ןונזמ
6589589 - 052 תרפא
3316106 - 050 הענ
: SUPER FLY תקהל
עפומב 70 -ה תונש יטיהל בטימ תא האיבמה הקהל
,םיאקיסומ 6 תללוכ הקהלה .ץיפקמו ףרוטמ וקסיד
!!!ונלש (וגיז) קפוא ודיע םהיניב ,םינברודה תקהל ירבח םקלח

...ךשמהב םיטרפ ,יאקורמ ברע 5.10.06 -ב