~~~ ץיקה ףוסב הבהא ~~~
: הכירבב 22:00 העשב 2.9.05 ישיש םויב

"ץיקה ףוסב הבהא "

המיהדמ הקיסומ
יביטקא רב
הנרקה יכסמ
תועתפה דועו דלוקוש לפמ ,תו'צקופ ןובאט

!!! הלחה תמדקומ םיסיטרכ תריכמ
.ח"ש 50 תמדקומ הריכמב סיטרכ ריחמ
054-5619325 ליג תירוא
054-4816106 רייג הענ