רויצו הקימרק תכורעת
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
! תויונמאל ןואיזומל ךפהו עובש ךשמל םינפ הניש ונלש תוברתה תיב
םלואה תא ואלימ םירגובמהו םידליה יגוח לש רויצו הקימרק תוריצי
.תויפיפיה דיה תודובעמ תונהל ועיגה םיבר םיחרואו
. הגונ הרפועו דלפנרוק יפיצ ידי לע הנגרוא הכורעתה
.דלישטור לאכימ י"ע ומלוצ תונומתה