! ונוכיה ונוכיה----2005 תואמצע
לארשי םירייצמ םידלי
,םירקי םידלי
(הכירב/תוברת תדעו) ונילא ריבעהלו רייצל , ןנכתל םינמזומ םתא
.ונלש לגדהו היפונ ,לארשי אשונב םכידי ירפ םירויצ
.הכירבב ,תואמצעה םוי ברע תוגיגחב הכורעתב וגצוי םירויצה
:םירויצה תרבעהל וא םיטרפל
:הכירב/תוברת תדעו
9248044 -תידיע
9230045 -תיגח