2005 םיסייגתמ
- 2005 םיסייגתמה ונחנא
."ראתל ןיא טושפש ברעב" ........ונמיע שגרתהל םכתא םינימזמ.יפמאב 2.7.2005 ש"צומב םייקתי ברעה
.19:30 העשב הכירבל הסינכב םינפה תלבק
רקוצ םדא ___ גיווצנזור ןדע
ץרווש תאיל ___ דקש לט
היולד יש___ סונד ריבד
ץינומ ןתמ ___ ץיבוקריס לט
יזלרוטס רדה ___ רלגוק לילצ

! םכתוארל חמשנ_________________________