ונליבשבו ונלשמ תואמצע גנינפה

לקד תיגח :הבתכו המליצ
.הכירבה לש אשדה תבחרב ונינפ תא ולביק ,קד דלנודו סואמ יקימ תומדב קנע תובוב
סקימוק ירויא ,ומוס יקבאתמ תריז ,תשקו ץח ןכוד ,םילבחו תוטילב תרזעב סופיט ריק םג
.םילודגהו םינטקה םידליה תחמשל ,םינוש םיחפנתמו
םויב רשפא ךיאו ,ןונמאו ילמ לש ןונזמב שאה לע םירשב ,תוציפ ,יניס לכוא ...לכואהו
!?קותמ ןפג רמצ ילב תואמצעה
ישאר לע ובכיכש ,םיבהבהמו םירהוז םירזיבא לש ףסונ ןכודו תוציפ ןכוד ומיקה םיפוצה
.םידליה
לש םינלגד עפומ :ןייטשדלוג סומע תייחנהב יבצ רינ לש תרצותה בטיממ העפוהה הלחה זאו
ולע םהירחא ,(ונלש דיתעה רוד -ךוניח ןמיסב הנשה) תואושמה תקלדה , ח-ז תותיכ םיפוצה
תלהקמ ,יקיו לש תיתונמוא תולמעתה גוח ,'ץיבוקסומ ןיטרמ לש וחוצינב קורי לילצ תלהקמ
(קאידוז) דדח ןורי רמזה :העתפה םגו .הרטיגה םע ןנור ידגו ,רפסה תיב לש לוחמה תקהלו
!םתא רישה תא רשו המבל הלע אוה ולש רישה תא הרש רפסה תיב תלהקמ תא עמששכו להקב בשי
.ןהכ דרוו רואנ ינח ידי לע המקוה הפיה הרואפתה
.ןווגמו עקשומ ,רישע היהש עפומהמ ונינהנ
הלילה ךות לא הדקרה הלחהו יבצ רינ ימש תא וריאה םיביהרמ רוניד יקוקיז עפומה ירחא
.הדוהי דיקרמה תייחנהב
םיסקמ ברע לע, די ןתנש ימ לכלו םיפוצל ,ונלש עוריא לכב םידימתמה םידימתמל תודות
!!!הנהמו