לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי

.לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי יבצ רינ תליהק הנייצ שגרמ סקטב
:לארשיל הנגהה אבצ יללח רפכה ינב
ל"ז תרפא ןתיא
ל"ז יחימע רוטקפס
ל"ז ץכ ידג
ל"ז בקעי לג
...םייחה תא ונל וויצ םתומב

.הכאלמב םישועה לכלו רינ טבשל ,קורי לילצ תלהקמל תודות

.גיווצנזור יסוי לש ילקיסומ יווילב םימחול יריש ברעל םירבחה וסנכתה סקטה םויסב

וניכה שגרמה סקטה תא יבצ רינ ס"יב ידימלת לש ןורכיז סקט ךרענ ןורכיזה םוי רקובב
.הזילע הרומהו 'ח התכ ידלי
.העבשה רמשמ לשו יבצ רינ לש םינגה ידלי םג ונמזוה סקטל

.רפכב םידליה ינגו יבצ רינ ס"יב ידימלת לש ןורכיז סקט ךרענ ןורכיזה םוי רקובב
לקד תיגח :המליצ