!!! חמש םירופ גח
בשומב םירופ יעוריא
23.3.05 יעיבר םוי - - - ס"הבב םירופ תגיגח
25.3.05-ה ישיש םויב ןומירופ םינגראמ תוברת תדעו םע ףותישב רינ טבש- - - ןומירופ
!םינמזומ םלוכ .םיירהצהו רקובה תועשב
.18:30 העשב רדאב ג"י ישימח םוי 24.3.05 תסנכה תיבב - - -הליגמה תאירק

?םידחוימ םינוכתמ וא םירופמ תוניינעמ תונומת םכל שי םאה
hagit@nirzevi.muni.il לא וחלש
! רתאב ןאכ םתוא םסרפנו