2004 םירופ ףשנ

לקד תיגח :הבתכו המליצ
...היה אלש ימ רייארפ
ןמיסב ינוגסס ןודעומל דחא ברעל ךפה ונלוכל רכומה תוברתה תיב
אלמ ןונזמ ,יביטקא רב ,יי'ג יד ,םידוקיר תבחר ובו ,םירופ
.הקילדמ הלוז תניפו םימעטמ
בצ ,ישילשה םוקמל - ןאריט - בנראה ועיגה תושופחתה תורחתב
- הלאו רימא - הכיסנהו ריבאהו ,ינשה םוקמל - הליג - ה'גנינה
.ןושארה םוקמל
חלצומו עקשומ היה ,תוברת תדעו ידי לע ןגרואש ,ברעה -םוכיסל
.דאמ
!ונלוכ תא חמשל ןוצרהו העקשהה לע רורדל תדחוימ הדות

ןאכ ץחל -תופסונ תונומתל