2004 תועובש
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
הכירבב תועובש תגיגח
ודלונש תוקוניתה - םירוכיבה ונינפב וגצוה ,םינימה תעבש ילמסו ריצחה תוליבח עקר לע
...הנשה
, בצקו תושימג וניגפה יקיו לש םילמעתמהו תולמעתמה תוצובק
ילוביש" תא ודקר 'א התכ ידליו "וניפתכ לע ונילס" תרישב ולע םידומחה ןוטועפה ידלי
...תילארשי תזורחמ ילילצל ודקר םירגוב םידקור תצובק - חוניקל ."זפ
! הגיגח וזיא -ןונזמב רדהנ לכואו הדקרה , םימב םיחפנתמ - עפומה ירחא