א תותכ תלבק סקט
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
.'א תותכ ידלי תלבק דובכל סקט וניכה 'ז ו 'ב תותכ ידימלת