2005 ראורבפ ףוס - 2 קלח
הניטנגראב םימי 'סמ דוע .סרייא סונאוב לש ץיקל ונתחנו שאה ץרא תא ונבזע
”וסאוגאה ילפמ”ב ונרקיבש ינפל אל ךא ,ליזרב לבנרקה תבוטל םיבזועו
יאניטנגראה דצב ונרקיב ונחנא .יאווגרפ–ליזרב - הניטנגרא לובגב םיאצמנש
.יאליזרבהו
לש הבוגמ הרידא תומכב םיכפשנה םיפצוקו םיפצוש םילפמ םה ”וסאוגיאה”
אוה םלוכמ ביהרמה .םידשא םירצויו םיבר םילבויל םיקלחתמו בחר רהנל רטמ –70
– ןטשה לש ונורג ”ולבאיד לד הטנגרג” יאניטנגראה דצב אצמנש לפמה
...דואמ הבוטרו םיינזוא תשירחמ היווח – םינימאמ אלכ לפמה לומ ונדמע

ףוחל – ורנ'ז הד וירל - ליזרבל ונכשמה וסאגיאה ילפממ
.םיהובג םילגו םי ,שמש ,םיקיסוט הברה ,ביהרמ ףוחמ וננהנ .”הנבקפוק”
.ושי לש ולספ בצינ וילע ,רטמ 700 הבוגב רה ” –ודבוקרוק”ל ונילע
.ויר ריעה לכ לע ימרונפ ףונ ףקשנ רהה תגספמ
500-ה תב רודבלס .לבנרקה תא גוגחל ” –היהאב הד רודבלס”ל ונעסנ
לש הקיזומב אטבתה הזו םיאקירפא רקיעב היבשות .ליזרבב הלדוגב תישילשה ריעה איה הנש
.לבנרקה
רפס תיב לכל .הלומהו שער ,בצק ,העיז לש בוליש והז ” –לבנרק”
םינדקרו םירמז םיפפותמ ןהילע ,תוצצונו בר ראפב תוטשוקמ ,תובר הכולהת תומב שי הבמסל
םיטושיקב רטועמ יניטוח דע תוצונ יעבוכמ אילפהל תורדוהמ תושובלתב םישובלה ,םיבר
.םיצצונ
.תוחוכ תסיפאל דע םיתושו םידקורש םיגגוח ינומה םיפיקמ םינדקרה תא
.םדוק םישדוח המכ תוליחתמ לבנרקל תורזחה ךא ,תוליל –4ו םימי 4 ךשמנ לבנרקה

תיזגוטרופה הפשהמ םידרפנ ,ליזרב תא םיבזוע ונחנא לבנרקה לש בוטה םעטה םע
םירוהט םינאידניאמ רקיעב תבכרומ היבילובב היסולכואה .היבילובל םיעיגמו לאירה עבטממו
.תידרפסו האו'צק םירבדמש
.”הרייסל הד זורק הטנס”ל תבכר לע ונילע ,ליזרב - היבילוב לובגב
םש רצע ןמזהש םיבר םירפכ ינפ לע ונפלח .המצע ינפב היווח התיה תבכרב העיסנה
.רבדל המ ןיא למשח לעו םילסרע לע הניל ,ץוב–יתב .תמדוקה האמה תיצחמב תכלמ
וחילצי המכו הילע ורכמי םה המ ,עיגת תבכרה יתמ הז רפכה ישנא תא ןיינעמש המ
עוצקמב ליחתמ ,שגמ וא לס תאשל וחוכב שיו רבדל ליחתמש עגרב ,רפכב דלי לכ .רוכמל
.תולכורה

איהש הב דחוימה .היבילובב הלדוגב הינשה ריעה איה - ”זורק הטנס”
תב לצא תומימחב ונלבקתה הפ .הנוכש תרצוי תעבט לכ ,וז תא וז תופיקמש תועבטמ היונב
..היחש תכירב םע לודג תיבב ,ןונמא לש הדוד

לש הבוגב תאצמנ הבמב'צוק .”הבמב'צוק”ל ונכשמה םיקוניפ לש םימי המכ ירחא
יישקו שאר יבאכ .”םיהבג תלחמ” לש םילק םינמיסב ונשח ונעגהשכ .'מ 2560
”זאפ - הל”ל ךישמנ זאו הבוגל לגתסהל ידכ םימי 'סמ הפ ההשנ .המישנ
..רתוי ההובגש
..םעפהל ןאכ דע
ןיסוקרא תחפשמ ,םכלש
היבילוב – הבמב'צוק

...ונלש תונומתהמ ןטק רחבמ - תונומת תיירלג
שדוקה ץראל ךרדב -ישילש קלח