תרתוכ
הנשמ תרתוכ
הלבהלב הלב בהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלב .יתבתכש המ לכ תא םיסינכמ ןאכ
הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב
בהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב הלב הלבהלב הלבבהלב

:אשונב םירושיק ןלהל
זופת
ענענ
הנומתה תרתוכ