...הקיטסיטטס תצק
:שדוחב תוסינכ סמ
5,128- ינוי
5,173 - ילוי
5,514 - טסוגוא
! 5,844 - רבמטפס