םלועל ביבסמ הנטייק
םידקור ונתוא ואר
.לוחמ תנטייק בשומב תלעופ הב תיעיברה הנשה וז
.םלועל ביבסמ : אוה אשונה הנשה
,תפרצ ,ליזרבב "םירקבמ"ו םירצוי ,םירש ,םידקור הנטייקה ידלי
. הקירפאו ,דרפס ,הילרטסוא

הילוגנוממ שאהו חורה סקרק
.ילוגנומה סקרקה עפומב ופצו יראפסב הנטייקה ידלי ורקיב ןושארה עובשב
,לבח לע םילולעפב הילוגנומ תפולא ,ימוג תורענ ,םינטוטהל םש ויה
.םיטבורקאו ,פוה הלוה תורענ

ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
...תונומת דועו
םייטבש השקה ילכ תנדס
לגנו'גהמ םיניינעמ הניגנ ילכו םירופיס רחבמ םע לאונמע ונילא עיגה ינשה עובשב
.ילרטסואה רבדמהו יאקירפאה

אבה דומעב ------------- םויסה עפוממו יתומולח תיבמ ,הנטייקהמ תונומת דוע
ןאכ וצחל