יתומולח תיב
היהו םידליה לכ לש תומולחה תיבב וניליב הנטייקל ןורחאה עובשב
!!! ם י ה ד מ טושפ

ןאכ וצחל תופסונ תונומתל
תונומת דועו
ןומה ןומה דועו םיטרסב וניפצ ,ונשפחתה ,ונקחיש ,ונרצי ,ונרייצ - הלא לכמ ץוחו
...ןומה

םויסה עפומ
םידחוימו םינהמ תועובש 3 ירחא
...וז הפוקתב ונישעש הממ טעמ םירוהה ינפב ונגצה

תונומתה הנה