2004 תונטייק
.תונטייק רפסמ בשומב ומייקתה הנשה
,הרורד לש הלוהינב -ןורהצה תנטייק
,הבהז לש הלוהינב -תינודעומה תנטייק
תיגחו הואנ לש ןלוהינב -לוחמ תנטייק
.יפיצ לש הלוהינב -תונמא תנדסו