תונמא תנדס
תונומת דוע
.דלפנרוק יפיצ לצא תונמא תנדס המייקתה הנשה םג