רינש סדרפ םע םיעוריא ספוט
םהב םיעוריאה תא ,ב"צמה הלבטב השקב ונכדע אנא - יבצ רינ יבשות
וליפא הרטשמל וחווד יתמ ונייצו רינש סדרפ יבשות םכתעדל םיברועמ
. תינופלט
.החילשל רושיא לע וצחלו ספוטה תא ואלמ אנא
עוריא םוי
עוריא תעש
עוריאה תוהמ
עוריאה לש רצק טוריפ
חוודמה
:ל חווד
םויב
העשב
חווידה ןפוא
חווידה לבקמ םש
חווידה לבקמ דיקפת
הרטשמב עוריא רפסמ