!!! לודגה שפוחל העיבצ יפד
:הספדהל 1 העיבצ ףד
הנומתה לע ינמי קילק
.כ"חא סיפדהל םכלצא ורמש וא וסיפדה

הספדהל 2 העיבצ ףד
...אבה עובשל וכח ?דוע םיצור
העיבצ רתאב השילגל ןאכ וצחל וא