תוחיטב תוארוה
גרבנזור הואנ תאמ
:יללכ
. םירטמ 4 ובחורו םירטמ 15 שרגמה ךרוא
.םושמוש ץצחמ וא רמיחמ היהי שרגמה יולימ
.תכתמ םייושע קחשמה ירודכ

:תוחיטב תוארוה
.לצומו טקש םוקמב , וחטשב שרגמ הצקי רפסה תיב .א
. שרגמה תוניקת תא קודבל שי קחשמה תליחת ינפל .ב
.תורוגס םילענ וא תולמעתה ילענב קר קחשמ לע דיפקהל שי .ג
.הקירז ןמזב שרגמה תא וצחי וא וצורי אל םידליש דיפקהל שי .ד
.ודייצל וא קרוזה ירחא דומעל ודיפקי קחשמב םיפתתשמה .ה
.רודכה תעונתל םירע תויהל שי קחשמה תעב .ו
. קחשמה םותב קר םירודכ ףוסאל שי .ז
.וטמשי אלש ידכ , קיתרנ ךותב םירודכה תא תאשל שי .ח
. התכ יצח הליחת דמלל שי .ט
דחא רודכב דומילה יבלש תא ליחתהל שי תוכומנ תותיכב .י
. םידימלתה םע הליחת קחשי הרומה דחוימה ךוניחב .אי
..קרוזה ןקחשה ירוחאמ וכחיו םג וקחשי םילגלג אסכ ילב וא םע םיכנ .בי
. הפוצ וא ,ןקחש,טפוש ,ןגראמ יפלכ המילא אלו תמלוה תוגהנתה לע רומשל שי .גי

תוגהנתה יסופד ץמאל ונילע ,וניתואירבל תמרות קנטפה קחשמב תינפוגה תוליעפה
.תווצ תדובעו ,דודיע ,תונמוימ ,עדי תינקה ידכ ךות החוטב