םיקחשמ תינכות
םיקחשמ תינכת
םוקמ ךיראת
- םירתוחה
העש תוגוז
רקובב 9.00
19.5.07
תבש םוי
-דודשא
היסדרפ
9.00
26.5.07
תמר תושלש
100 ןורשה
םינש
קנאטפל
רקובב 9.00
2.6.07
רינרוט
םיאלמיג
55 םישנ
60 םירבג
הלעמו
-דודשא
תוגוז
םוי 5.6.07
העשמ 'ג
15.00
9.00 הינתנ
רקובב
9.6.07
עיבג
הנידמה
עיבג רמג
הנידמה
היסדרפ
23.6.07
תופילא
לארשי
םידלי
ךיראת
16.6 רעושמ
30.6 וא
רינרוט
רתימ
7.7.07
םויס תביסמ
ךיראת אובי