הליעפ הקספה
הליעפ הקספה ןונקת
.ךרותל ןתמהו רפסמ לבק הנחתל ךעיגהב
. תוליעפה ידקומב דויצה לע רומשל שי
.תונחתב רדסה לע רומשל שי
םלואל 9.30 העשב עיגהל םיליעפמה לע
.םלואל ריזחהלו תחקל שי דויצ
.תונחתב םיליעפמה תוארוהל עמשהל שי
.תכנחמה םע החישל ונמזויו סקנפב ומשרי ןונקתהה תוארוה תא ורפיש םידימלת
.תוכומנ תותיכב םידליל הפי סחיתהל םילודגה םידימלתה לע
.10.10 העשה דע 9.40 העשמ לחה יעיבר םוי אוה הליעפה הקספהה םוי
.___________________:םה הליעפ הקספה תדעוו ירבח
.תוררוב_______________םה טרופס תדעו ירבח

! תוחיטבה תוארוה לע דיפקהל שי - םיקחשמה דחאכ רפסה תיבב הליעפ הקספהב בלתשמ קנטפה