יבצ רינ ןודעומ ...הירוטסה תצק

2003 הכונח- לארשי תופילאב יבצ רינ ןודעומ ירבח
(9 רזוח) ינימינב השמ תלהנהב טרופס תדעוו לא גרבנזור הואנ התנפ 2.3.01 ךיראתב
.םירגובמה לש יאנפה תוברתל םורתל הרטמב יבצ רינב קנטפ שרגמ תמקהל
חתפנ יבצ רינב קנטפה ןודעומ הבוט העשבו דעווה םע דחי המישמל םתרנ ריכזמה ןורי
. 16.00 העשב 23.3.2001 ךיראתב
םידלי ,םיאליגה לכמ רפכה יבשותו דעווה ירבח , צל"שאר ןודעומ ינקחש ונמזוה החיתפל
.(4 רזוח) םירגובמ רעונ
םש תא רידגהל ושקתה םיברשכ קנטפה תא ריכהל םירבגו םישנ ,םידלי ורהנ החיתפה רחאל
.םישרגמה תא רפשל טלחוהו םיימנפ םירינרוט וכרענ . קחשמה
וקחישש תונושארה תוחפשמה לכו לטיבא לאוי לש הדבכנה םתמורתו ,הצעומה םע דחי דעווה
לארשי יפולא+ תודחאתהה תלהנה תא ןימזהל טלחוהו ץפוש שרגמה .ןודעומה תמקהל ואיבה
ידי לע תימשר זרכוה 1.9.2001 ךיראתבו ןודעומה תכונח הכרענ (2 רזוח) 28.8.01-בו
ןופצהמ םירוזפה םינודעומ 16 דועל ףרטצהש יבצ רינ קנטפ ןודעומ תמקה לע תודחאתהה
.ץראה םורדל דעו
יבוקלא לטו יבא םיחאה דמצ םהינב ועיגהש ,םידבכנה םיחרואל הדות יבתכמ ואצוה
. ןודעומה ינקחשו רעונ םידלי (2 רזוח) הצעומהמ יבנע םיסנ (1רזוח),דודשאמ
דלפקא ךורב ידי לע הכלהמב המגרותש המגדה וכרע םיריכבה םינקחשה + תודחאתהה תלהנה
וב קתרמ תוגוז רינרוט ךרענ ךשמהבו , םינש שולש ךרואל ןודעומה תא הוויל רשא
.(1 רזוח).תודחאתהה ידי לע ומרתנש םיעיבג םיכוזה ולביק
םיכוז ומויסבש יתנש תוחפשמ רינרוט ךרעי הב תרוסמל ךופהל טלחוה תואמצעה םוי תא
.םיעיבגב םיניטצמה
.רעונהמ גיווצנזור ןדע טלב םיניטצמה םינקחשה ןיב
. ןמאתהו עיקשה םיינודעומה םירינרוטה לכב ףתתשה ןדע
העיסנב הכמת הצעומה ,הפוריא תופילאב לארשי תרחבנ תא גצייל רחבנ 2002 רבמטפס שדוחבו
,ןמרבליז השמ, גרבנזור הואנ ורחבנ ןודעומה תלהנהל .רלוד 100 ךסב ןדעו הואנ לש
.ןיטשלוו ינדו
+םיקית האלמ תשובלת ןודעומל המרת ,בד ולשו ןיטשנטרק ידט לש ולוהינב םירימא תרבח
ץינומ בקעי סייג המורתה תא .םיינודעומ םירינרוטבו הגילב הצובקה גוצייל ,םיגנינרט
.רפכב קנטפה םודיקל וצרממ םרותה הלהנה רבח תויהל ךפה ךשמהבש
דחי םידליה .תדדועמ התייה םידליה תובהלתהו םידליל קנטפ יגוח וחתפנ ץראב הנושארל
.תויופילאב ןודעומה גוצייב ובלתשה םהירוה םע
. דועו הגיל םלוע תופילא םדק תויופילא , ץראב וכרענש םירינרוטה לכב ףתתשה ןודעומה
גיווצנזור ןדעו ,םידלי לארשי תופילאב רונמ ןתנויו לג רנע וכז 2002 ילוי שדוחב
.רעונ ישילש םוקמב
רינרוטב וכז ינדו תימע הואנ 'א גרדב דבוכמ םוקמב הינתנ רינרוטב הכזו חצנל ךישמה ןדע
.דודשאב ,חילצהל וכישמה בקעיו תימע ןדע ,ןורשה תמר
םוקמב םטול לייאו ,םידלי לארשי תופילא תונגסב רונמ ןתנוי וכז 2002 הכונחב
.ישילשה
קנטפה דוגיא אישנ קסאג סיאולמ הלביקו תודחאתהה תלהנהב הרבח תויהל הרחבנ הואנ
.קנטפה ףנעב םירומ תויומלתשה לש תיצרא תזכר דיקפת תא לארשיב
ךוניחל םירומ תצובק םורדל דעו ןופצהמ עובש לכב הואנ תדמלמ 2003 'פס שדוחמ לחה
.קנטפה תודוסי תא ינפוג
םלוע תופילאב לארשי תא גצייל רחבנו לארשי תרחבנ םע בלתשהל ןדע הכז 2003 רבמטפסב
.גיווצנזור יסויו הואנ ופרטצה העיסנל, היכ'צב הכרענש
תרחבנל םויה דע היהש רתויב דבכנה גשיהה תומואה עיבגב ןושארה םוקמב הכוז לארשי תרחבנ
.ץראב תוליעפה תליחת 1950 זאמ
רינרוטב 'א גרד ןושאר םוקמב הכוז קנטפה ןודעומשכ רתויב תדדועמ הרוצב החתפנ 2003 תנש
.ןמרבליז השמו ןתנוי , גיווצנזור ןדע - דודשא
.גרבנזור תימעו הואנ ,ץינומ בקעי 'א גרד יעיבר םוקמבו
.םירגובמ לארשי תופילא לש רמגה תיבל רבמבונ שדוחב הלע ןדעשכ םיכישממ םיגשהה
טרופס תדעוומ רונג הדוהיו הגלב בד לש ותושארב רפכה דעו םע דחי ףאוש קנטפה ןודעומ
.תוליעפה לכ תא זכריש הנבמ גישהל
.רוזאה לכב קנטפה םודיקבו הנבמה תמקהב םיכמות יבנע םיסינו השנמ השמ תלהנהב הצעומה
בקעיו ןמרבליז השמ גיווצנזור ןדע וכז הב הידרונב ותחלצהב ךישמה קנטפה ןודעומ
.'א גרדב יעיבר םוקמב ץינומ
ץוביקב'א גרד יעיבר םוקמב יאחמש המענו ,גרבנזור תימעו הואנ וכז ןכמ רחאל עובש
.'א גרדב ינשה םוקמב ןדע הכז םירתוחה
.ישילש םוקמל ןדע עיגה םירגובבו רעונל ןושארה םוקמב ןדע הכז םידיחי לארשי תופילאב
יפולא לטו יבא ידגאה גוזה תא ןדעו גרבנזור תימע וחצינ תיזוחמ תוגוז תופילאב
.לארשי
.םלשו םעונ םע ןורחאה בלשל דע ןדע ליבומ םלוע תופילא םדק רינרוט תארקל
םירבג תיצרא הגיל תוירוגטק שולשב הגילה יקחשמ וכרענ הנשה ךרואל
.רעונו םירבג םישנ תימואל הגיל
תימעש תימואלה הגילב ןושארה םוקמב יבצ רינ לש קנטפה ןודעומ רתכוה 17.4.04 ב
.הגילב םיבככמ ןדעו ןמרבליז השמ גרבנזור
.רונמ ןתנויו ץפח ןדיע,זגרמוע ,לג רנע הב ופתתשה ינשה םוקמב המייס רעונה תרחבנ
יאחמש המענ, גיווצנזור יקיו הואנ הב ופתתשה ,ישימחה םוקמב המייס םישנה תרחבנ
.ןמטורק תרשואו
.תונוחצינ השימח םע המייס תיצראה הגילהמ םירבגה תרחבנ