לארשיב קנטפה תתומע תורטמ
ץראבו ךוניחה תכרעמב קנטפה ףנע תא םדקלו חתפל

.שפנהו ףוגה תוברת תא םדקלו דדועל

בושח סיסב םיווהמה םייכוניח םיכרע תונקהל
.םייחה ךרוא לכל

תישיא תוירחא , תווצ תדובע, קחשמה תוברת חופיט
..תיביטרופס תוגהנתההו

. טרפב קנטפו ללכב טרופס ינקתמ םיקהלו דדועל

.קנטפבו טרופסב תוברועמה ןיינע תא רוביצב דדועל

.םלועבו ץראב תויורחתהו תויוליעפה תא ריבגהל