קנטפה קחשמ תנוכתמ
.תוירשפא תורוצת 3-מ תחא תולעב תוצובק 2-ל םיקלחתמ םינקחשה .1
.םירודכ 3 שי ןקחש לכל רשאכ ,דחא דגנ דחא .א
.םירודכ 3 שי ןקחש לכל רשאכ ,גוז דגנ גוז .ב
.םירודכ 2 שי ןקחש לכל רשאכ ,השולש דגנ השולש .ג

.הלרגה י"ע תעבקנ ,הנושאר קחשמה תא תחתופש הצובקה .2

לע לגעמ טוטרש י"ע קחשמה לש הלחתהה תדוקנ תא עבוק תחתופה הצובקהמ ןקחש .3
תואצמנ וילגר יתשש הדפקה ךות ערוכ וא בצינ ןקחשה .מ"ס 50-ל 30 ןיב ורטוקש,עקרקה
.ונממ תוגרוח ןניאו לגעמה ךותב

הדפקה ךות לגעמהמ רטמ 10-ל 6 ןיב קחרמל (הנושוק) "הרטמ ןורודכ" ליטמ ןקחשה .4
.( שרגמה לובג ,הלודג ןבא) ירשפא לושכמ לכמ רטמ 1-מ ןטק אל קחרמב היהי ומוקימש

רודכל רשפאה לככ ברקתהל הרטמב קנטפ רודכ ליטמ תחתופה הצובקהמ רחא וא הז ןקחש . 5
.הרטמ ה
הצובקה .ורודכ תא אוה ףא ליטמש הביריה הצובקה ןקחשל לגעמה תא ןקחשה הנפמ הלטהה רחאל
םקמל החילצמ איה רשא דע הירודכ תא ליטהל הכישממ הרטמהמ רתוי בר קחרמב אצמנ הרודכש
.לזוא הלש םירודכה יאלמש וא רתוי ןטק קחרמב הלש רודכ
.הירודכ תא הליטמ תרחאה הצובקה זאו

: םיכרד 'סמב עצבתהל לוכי רודכה םוקימ רופיש .6
.בירי רודכ םוקימל האושהב הרטמה ןמ רתוי ןטק קחרמל רודכ תלטה .א
."תימע" רודכל האוושהב רתוי לודג קחרמל ותקחרהו בירי רודכב הפילצ .ב
.בירי רודכל האוושהב הרטמהמ רתוי לודג קחרמל ותפיחדו "תימע" רודכב העיגפ .ג
."תימע" רודכ תברקל ותטסהו הרטמה ןורודכב העיגפ .ד
לזא תחא הצובקלש הרקמב .זאו שרגמה תולובגל רבעמ ותקחרהו הרטמה ןורודכב העיגפ .ה
אלש ףא לע ,תודוקנכ ובשחיי תרחאה הצובקה ידיב ורתונש םירודכה לכ ,הלש םירודכה יאלמ
.ןיידע ולטוה

ומידקהש ,ךכ הירודכ תא םקמל החילצהש הצובקה לש םירודכה תא םינומ תולטהה םותב .7
.תחא הדוקנ – וכרע ,הזכ רודכ לכ .תרחאה הצובקה לש רודכ לכ

םוקמ ביבס טטרושמ שדחה הלטהה לגעמ. אבה ןוקחשמה תא תחתופ ןוקחשמב התכזש הצובקה .8
.םדוקה ןוקחשמה םותב הרטמה ןורודכ לש ואצמיה

.ולוכ קחשמב ןוחצינב הכוז ,תודוקנ 13 רובצל הנושאר המידקהש הצובקה .9

.הז ףד הביטחב םידימלתל קלחל ץלמומ