קחשמב סנכנה ידיקפת
: קחשמה ךלהמל הבורמ תובישח קנטפה קחשמב סנכנה ןקחשל
.יארחאו הסונמ ןקחש היהי סנכנה ןקחשה
.תוברקתההב חילצהל ידכב

תוצלמה רפסמ ןלהל
.עוגרו זכורמ תויהל ןקחשה לע *
.הסינכה ילוקישב תדדמנ ותלוכי *
.קחרמה לש הריהב הבישח *
.שרגמה גוס – שרגמה תייפרגופוט *
.םיילגר תדמצה וא לק קוסיפ-הביצי– םילגרה תדמע *
-הלטהה יגוס *
.קלח שרגמב- לוגליג
.טעמ ילוח שרגמהשכ וא קחרמל-הבוג יצח
.ץצח הברה םע שרגמ -הבוג
.םירצק םיקחרמב ,העירכ בצממ תוברקתה *
:רודכה תתיחנ *
..הלטהה תמצועו , הלטהה גוס לוקיש יפל .הנושוקה ינפל קחרמהמ שילש הצלמה
:םיילגרה תדמע *
.קחשמה ןוויכ יפלכ תורומ םיילגרה 2
:ברקתמ ירודכ *
.הבורמ תובישח רודכה רטוקו לדוגל
: םירגובמו םידלי *
אל בבותסי רודכהו דיה לש דצהמ רודכה תאצוהל םורגי ידימ דבכ וא ידמ לודג רודכ
.ןוכנ
:רודכה תזיחא *
הינשל תחא תודומצ ךידי תועבצא רשאכ רודכה תא זוחא
.תעגונ דיה לדוגאו
:רוכזל רתויב בושח *
הליטמה דיה תרימש ךות עקרקל הליבקמ דיה ףכ רשאכ תושימגב תפנומ דיה תוברקתהה ןמזב
.המידק תועבצאה ללוכ ךדי תא רשיי רודכה ררחיש ןמזב , הרשיו ףוגה לא הדומצ