רפסה תיבב קנטפה
גרבנזור הואנו לארשיב קנטפה דוגיא אישנ קסאג סיאול תאמ
התכמ לחה ,שפונה יקחשמ םוחתב דומיל תדיחיכ קנטפה קחשמ דמלנ הלמרב "הווחא" רפס תיבב
.'ו התיכ דע 'א
תויהל בשחל ,דודמל םידמול םידליה , דחוימה ךוניחב תבלשמ התכב םג דמלנ קחשמה
.זכרתהלו טקשה לע רומשל םיינלבוס
םירוה לש תפתושמ תוליעפבו טרופס םויב , "הליעפ הקספהב" קנטפ םיקחשמ םידליה
.םידליו

קחשמה לע עדימ
קחשמכ ליחתה 1910 תנשב תפרצב דסונ רשא הנהמו יתיווח יביטרופס קחשמ אוה קנטפה
יתורחת קחשמל םלועב תובר תונידמבו ץראב חתפתה הרהמ דעו תיבה רצחב קחושש יתחפשמ
.הדאפמילואב דיתעב בלתשהל איה הרטמהש
המיהדמ הרוצב טשפתה קנטפה ."קנטפב ןמאתהל םיבייחמ םידנליאתה םילייחה תא "םתעדיה
רוזאו רפכ לכב תכתמה רודכ תא םילגלגמ םיתפרצ ןוילימ 10ל 5 ןיבו ,יתפרצה םעה ברקב
.זירפב
תופילאבו ,םלועה תופילאב קלח םילטונה םינקחש 500כ קנטפה תודחאתהב םימושר לארשיב
.םייפמילוא םיקחשמב עיפומ וניא קנטפה ,הנש ידמ רעונו םישנ םירגוב הפוריא
1985 תנשמו דודשאו דול ויה םינושארה םינודעומה ןיבו , 50ה תונשב חתפתהל לחה קחשמה
,היסדרפ , תיליע תרצנ הינתנ ,ןורשה תמר לארשיב קנטפה ינודעומ תודחאתהל ופרטצה
תירק ,קילאיב תיריק ,רתימ ,בקעי ראב ןועבט ,ביבא לת ,הדירונ ,ןועבט תירק , היירהנ
. דרע ,תרצי ,םידרו רפכ ,הלמר , ןרוצו ,יבצ רינ בשומ ,םירתוחה ,ןויצל ןושאר ,םייח
םידימלתה ברקב ץראב ינפוגה ךוניחה ירועשב קנטפה ףנע טשפתהל לחה תונורחאה םינשב
.חטבומ ודיתעו טשפתמ "קדייחה" ידוסיה רפסה תיבב

?קנטפה קחשמ והמ
תודידי ירשק חותיפו ןוגרפ בלשמהו ליג לכל םיאתמה יתורחת/יתרבח טרופס ונייה קנטפה
קוזיחל םרות רשא םהידלי םע דחי םירוהה לש םקחשמ אוה קחשמה תא ןייפאמה םישנא ןיב
.יתחפשמה רשקה
השולש רכרוכ וא המדא תסיפ הז ךירצש המ ,םינקתמ וא דחוימ דויצ ךירצ אל קחשמה ךרוצל
. "םח שמש םויב לצ תעמ" רשפא םאו תכתמ ירודכ
םישנאו םידימלתו םירוה קתרמו ביהלמ ומצעלשכ טרופס , תרודכה יקחשמ תחפשמל ךייש קחשמה
.םיאליגה לכמו תובכשה לכמ
.(םלוא םהל ןיאש רפס יתבל דחוימב םיאתמ) רפע ילולסמ תרודכ-- קנטפה קחשמ תנוכתמ
:תוירשפא תורוצת 4 -מ תחא תולעב תוצובק 2ל םיקלחתמ םינקחשה .1
.םירודכ השולש שי ןקחש לכל רשאכ , דחא דגנ דחא .I
.םירודכ 3 שי ןקחש לכל רשאכ ,גוז דגנ גוז .II
.םירודכ 2 שי ןקחש לכל רשאכ ,השלש דגנ השלש .III
.הלרגה ידי לע תעבקנ ,הנושאר קחשמה תא תחתופש הצובקה .2
לגעממ רטמ -10ל 6 ןיב קחרמל (הנושוק) הרטמ" ןורודכ" ליטמ תחתופה הצובקהמ ןקחש .3
.החיתפה

קחשמה תרטמ
הרטמה רודכל רשפאה לככ ברקתהל הרטמב לזרב רודכ ליטמ הצובקהמ רחא וא הז ןקחש
לכ ומידקהש ,ךכ הירודכ תא םקמל החילצהש הצובקה לש םירודכה תא םינומ תולטהה םותב
.תחא הדוקנ – וכרע ,הזכ רודכ לכ .תרחאה הצובקה לש רודכ
.(םיקוח רפס האר).ולוכ קחשמב ןוחצינב הכוז ,תודוקנ 13 רובצל הנושאר המידקהש הצובקה
גולויצוסו גולוכיספ , הרומ קנטפה ירוחאמ חורה קסאג סיאול רמ ץראב קנטפה דוגיא אישנ
קנטפה דחי תויהל ךרוצ םידלילו םישנאל ,תיגולויצוס הניחבמ קחשמה לע לכתסהל שיש ןעוט
םיכנה םיכנל םיאתמ ןכו םידליו םירבג םישנ םיאליגה לכל םיאתמ אוה ךכל הנעמ ןתונ
ימצעה ןוחטיבלו, ישגרה דצל , הרטמה תא גישהל ידכ קחשמה תמרב הווש הדימב םיבלתשמ
. קחשמה תוכיא לע העפשה

םישנה םלועב קנט פ
הקירמאב רעונ םה 40% ןקורמב םישנ םהש דנלוהב 40% תמועל ,םישנ םה םינקחשהמ 50% הדנקב
.רעונ םה 30%
.תוקחשמ םישנ 100כ לארשיב
".תורבח רצויו ברק"מ קנטפה קחשמש ןעוט ירכז וב םייח רמ קנטפה תודחאתה ריכזמ
ודמלל ןתינ רשא קנטפה ףנע תא םירומ תויומלתשה תרגסמב בלשל ןנכתמ ךוניחה דרשמ
עיגרמ ,הבישחה תא םידליב דדחמ הבורמ האנהל םרות קחשמה ,שפונה יקחשמ םוחתב הדיחיכ
, לקשמ יווש חתפמ ,תומילא ענומ קחשמה, בשחלו דודמל םידמולה םידימלתה תא זכרמו
. תווצ תדובעו די ןיע םואית היצנידרואוק
אל תויתחפשמה ןיינע אוה קנטפב דחוימה .ףלוצו ,ברקתמ ,דיקפת ןקחש לכל קחשמה ךלהמב
.ןודעומ ותואב תקחשמ המלש החפשמש רידנ
הרטמב םינודעומבו םיגוחב רעונהו םידליה ןומיא תא הרטמל הל המש קנטפה תודחאתה
.קנטפל דיתע רישכהל
רעונהו םידליה ןודעומ יבצ רינ בשומבו היסדרפב תוליעפהו םינומיאה תא תוארל ןתינ
.ץראב רתויב לודגה
דובכה אישנ לטיבא לאויו ילאס לש םתוכזל ףוקזל שי ץראב קנטפה ףנע תסנכהו םודיק תא
. ץראב ףנעה םודיקב וכמתו םישרגמ תמקהל םפסכמ ומרת םהינש ןורשה תמרמ

.וירוגמ רוזיאל בורקה ןודעומל עיגהל וא ,אשונב םלתשהל לכוי קנטפ קחשל הצריש ימ לכ

.ןופלט רפסמו תובותכ ללוכ םינודעומה לש ןקתועמ טנרטניא רתא קנטפה תודחאתהל
WWW.PETANQUE.CO.IL
09-8341913 לארשיב קנטפה דוגיא אישנ קסאג סיאול
08-9244104 גרבנזור הואנ םירומ תויומלתשה תזכר