םיליגרת ףד
. קחשמב לבוקמ "וברב" -בושמה לע שגד םישל שי -תוברקתה
העיגנ לכ .םירטמ הנומש קחרמב אצמנה לבחב רודכה תעיגנל דע הרשי דיב רודכה לוגלג.1
תעבוק עקרקה ....רודכה קחרממ שילש רודכה לש הליפנה תדוקנל שגד םישל שי .תיקסדב הכזמ
.רודכה לש התיחנה םוקמ תא
.קושיח ךותב םילגר תדמצה אצומה תדמע

התכה ידלי םיווק ינש ןיב רודכה םע ברקתהל שי הבוג יצחב תוברקתהו רודכה לוגלג . 2
לכ .הצובקה ידלי לכ לש הקירזה םויסב קר םירודכ ףוסאל שיש שיגדהל שי םירוטב םילגרתמ
.תיקסדב הכזמ החלצה

.םידיחיב קחשמה תמגדה .3
.םידיחיב לוגרת

קושיח ךותל דימלת לכל השולש םירודכה לוגלג ךות תוברקתה.4

ךות ברקתהל קושיחה ינפל ליגר רודכ וא ינועבצ רודכ חינהל .5
.'מ 6 קחרממ .הבוג יצחב קושיחל רודכה תסנכה

.2 ליגרת .ל"נכ אצומה תדמע -העירכ בצממ תוברקתה.6

ימדיק רודכ ומכ עירפמ יכנא לקמשכ הדימעב תוברקתה .7

.גנילואב קובקב רבעל רודכ לוגלג .8

הליעפ הקספהב םיקחשמכ םיצלמומ םיליגרתה לכ - הפילצ
.םירטמ 6-7 קחרמל גימצ ךותל העילק .1

.'מ 7 קחרממ ץע עוביר ךותל העילק .2

.'מ 6 קחרממ רודכב הפילצ קושיח ךותב רודכ תחנה .3

.ימוג תעבט ךותב אצמנש רודכ שאר לע הפילצ .4

.טורח הצק לע אצמנה רודכ לע הפילצ.5

.חיטש לע וא ץע עזג לע אצמנש טורח לע הפילצ.6

.הפצר וא חיטש לע אצמנש יעצמא רודכ לע הפילצ .7