ירפס תיב "ןימאמ ינא"
:םיאבה תונורקעב לגוד "יבצ -רינ" ס"היב
.לוכי דחא לכ
.דובכל םדאה תוכז
.דחוימו (ידוחיי) דיחי םדא לכ
:תישענ תיתועמשמ הדימל
.תונגומו ימצע ןוחטב ,תוכייש לש השוחת ךות .א
.םישדח הנבהו עדי תיינבה ךות .ב
,תוברת תא ריכהל וילעו ,יח אוה הב הרבחב הרועמ תויהל וילע – םדא לכ
.ומע ישרושו תשרומ
דובכל ,תונלבוסל ,היטרקומדל ,תידוהיה תוברתה יכרעל ,ץראה תבהאל ךנחל ונילע
.ץרא ךרדלו ידדה
.תוביוחמו תוברועמ ,תוירחאל ךנחל ונילע

:ס"היב ףאוש הילא רגובה תומד ןלהל ,ולא תונורקע רואל
.ותביבסלו ותלוזל ינלבוסו ,תונושב ריכמה םדא
.תובייוחמו תוכייש וצרא לא שחו ,ותשרומו ומע תוברת ,וישרוש תא ריכמה םדא
.ץראה תבהאל ךנוחש םדא
תוירסומ-תויכרע תודימ י"פע גהנתמו בשוח ,טופיש תלוכי לעב ,ילנויצאר םדא
.תוילסרבינוא
.תיתרוקב הבישחו תימצע תועדומ לעב םדא
ןורתפ ןווגמל תלוכיו עדימל תושיגנ תלוכי ,תויונמוימ ,בחר עדי לעב ,ןרקס םדא
.תויעב
.םייונישל תולגתסה תלוכי לעב םדא
תודוקנבו ולש קזוחה תודוקנב ריכמה ,תחתופמ תישגר היצנגילטניא לעב םדא
.רופיש תונועטה
.ול תומיאתמה הדימלה יכרדו ןינעה ימוחת תא רוחבל לגוסמה םדא
.תוטלחה תלבק תלוכי לעב םדא

:"יבצ-רינ" ס"היב ינייפאמ ןלהל ,רגובה תומד תגשה ןעמל
הדימל תויורשפא ןתמ י"ע םידימלתה לש תונושה תולוכיל הנעמ תתל לדתשי ס"היב
.עדיו ןיינע ימוחת תבחרהו הפישח ךות ,תונווגמ םיכרדב
.םיפתושה ןיב גולאיד םויק ךות םייתרבח םיכילהת ומייקתי ס"היבב
תוברועמ חופיט י"ע ,וב םינגומו וילא םיכייש שוחל וידימלתל רשפאי ס"היב
.הרבחו הדימל יכילהתב םידימלתה
.םיביטקלפר םיכילהת וללכיש תויוסנתה ןמזמה םוקמ הווהי ס"היב
.םינוש הארוהו הדימל ,עדי ימוחת לש הריחבו הפישח וללכי תויוסנתההמ קלח
הליהקל תמרותו הליעפ תוחרזאו תוברועמל תויונמדזה ןתיו רוצי ס"היב
.הנידמלו
תיתכרעמ הייארב ,המאתההו ךרוצה תדימב תיליג-בר תרגסמב השעת ס"היבב הדימלה
.הלוכ תכרעמהו טרפה תבוטל