'1א התיכ
ישיש םוי ישימח םוי יעיבר םוי ישילש םוי ינש םוי ןושאר םוי *
ןובשח תיטמתמ הבישח ןובשח ןובשח הפש הידמינא הנושאר העש
הפש בשחמ ןובשח טרופס םיעדמ טרופס הינשהעש
םייח ירושיכ הרשעה הסדנה הפש תונמוא הפש תישילש העש
הרבח העונת הפש הפש ןובשח הפש תיעיברהעש
* הריציו רופיס םיעדמ ןובשח ב"הז ןובשח תישימח העש

(שארמ םואתב) םירוה תלבק תועש
9:00 – 9:30 היינש העש 'ג םוי , 11:00 - 11:50 תיעיבר העש 'א םוי