חנ תבית
תבית לש םימגד וניכה 'ב התיכ ידלי ,הרומה הניד תכרדהבו ,התיכב הרות ידומיל תרגסמב
.רפסה תיב ןורדסמב הכורעתב וגצוה םימגדה .חנ

םימגדב תופצל ידכ ןאכ וצחל