יראפסל לויט
ןאכ ץחל תופסונ תונומתל
.תירוא הרומהו 'ב התכ, ןג-תמרב יראפסב ףיכ םויל ונאצי
. יתיווחו ןיינעמ היהו ,"םיאצאצו םירוה" אשונב היה רויסה