הרות רפס תלבק סקט
ןאכ וצחל תופסונ תונומתל
.העבשה רמשמב תסנכה תיבב הרותה רפס תלבק תא םירוהה םע וגגח הניד הרומהו 'ב התכ ידלי
הככ" : הרותה לע םידוקירו םיריש וגיצה םידליה ,תסנכה תיב םלוא ךותב דחי ונבשי
."...הרותה תא ולביקשכ הרק קוידב
,הרות רפס םיבתוכ ךיא םיגדהו ריבסהש ם"תס רפוס (...םידליל העתפה) עיגה ןכמ רחאל
.הצונ תרזעב הביתכב תוסנתהל תורשפא םידליל ןתנו
! םיקתממ ןומהו לק דוביכל ןודעומל ונרבע םויסל