'ג התיכ
תועש תכרעמ
'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי רועיש
ןובשח ג"נח תונמוא/ןובשח םירקוח ןובשח הפש ןובשח 1
ןובשח הפש םיעדמ ןובשח הפש ןובשח 2
הפש הרות הרות הפש םיעדמ ג"נח 3
הרבח הפש הסדנהו ןובשח/רובגת ןושל תונמוא /םיבשחמ ןושל 4
* תדלומ הרות תדלומ ןובשח הפש/הידמינא 5
* * * * העונת הפש/הידמינא 6

יחרזמ תילד :תכנחמ