'ד התכ םירופ תביסמ
ןיוצמ חור בצמ םע
,ןמה ינזא ןבומכו
-םימיסקמה 'ד התכ ידלי וגגח
! םירופ דובכל האלפנ הביסמ
ורצי םה תושופחת
,ורפאתה ףא םקלחו
ועציב םה םירישו תוגצה
! וארו ואוב -ומלטצה ףוסבו


תידיע :הבתכ
ילרוא :המליצ

ןאכ וצחל תופסונ תונומתל