'ז התיכ
תועש תכרעמ
'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי *
ך"נת ך"נת םיעדמ תונמוא\הקיטמתמ ןושל תילגנא 1
המרד\הירוטסיה תשרומ תורפס תונמוא\הקיטמתמ הקיטמתמ תילגנא 2
המרד\בושייה תודלות הקיטמתמ תונמוא\תילגנא ך"נת הקיטמתמ הקיטמתמ 3
הרבח הירוטסיה תונמוא\תילגנא טרופס תיברע העבה 4
םיעדמ תילגנא העבה תורפס תיברע טרופס 5
* הקיטמתמ * הקיטמתמ תירונ םיעדמ תוחרזא 6

רב תינשוש :תכנחמ