160 תסייטב רוקיב
,160 תסייטב םהירוהו 'ז התיכ ידלי לש רוקיב ךרעי ,םיירהצה רחא ,9.5.05 ,ינש םויב
.ותליפנל דע ל"ז רוטקפס ימע תריש הב תסייטה
רפס תיב ידלי - רוטקפס תחפשמ :שלושמ שגפשמ םויק ותרטמו רוטקפס תחפשמ תנמזומ רוקיבל
.ל"ז ימע לש ורכז תחצנה םשל ,תסייטה - יבצ רינ
.הווצמ-רב תנש תומישממ קלחכ ,תסייטב 'ז התיכ ידלי רוקיב לש תרוסמל ךשמה וניה רוקיבה
דליכ ל"ז ימע תא ריכה לודגה םקלח רשא ,בהזה ליג ןודעומ ירבח םג םינמזומ רוקיבל
.רענכו
הצעומה לש סובוטואב היהת תסייטל העסהה .םיפוצה דילש הינחה תבחרמ 16:30 העשב האיציה
.תירוזאה