'ח התיכ
תועש תכרעמ
ישיש ישימח יעיבר ישילש ינש ןושאר רועש
העבה הירטמואיג תילגנא ארקמ תיברע ארקמ 1
הירוטסיה הירטמואיג תילגנא העבה תיברע תורפס 2
םיעדמ ג"נח בושייה תודלות תוחרזא הירוטסיה הרבח 3
ן"לת-המרד םיעדמ הירוטסיה תורפס תשרומ תילגנא 4
ן"לת-המרד הקיטמתמ הרבגלא הרבגלא םיעדמ ןושל 5
* םיעדמ הרבגלא ג"נח ן"לת -תונמוא תילגנא 6

'ח התכ- םיציצע תריכמ
םיעדמ - עבטב תושופחת