רשק רוצ
413369 'סמ "יבצ רינ" ירוזאה מ"מה ס"היב

72905 דוקימ יבצ רינ בשומ
08-9224716 :'לט
08-9243769 :סקפלט
school@nirzevi.muni.il:ינורטקלא ראוד