רעיה ךות לא
'ח התכ לש םויסה עפומ
.יתרפאה הרפש תיאמבה לש החוצינב םיהדמ עפומ ודימעה 'ח התכ ידימלת
.לפאה רעיה לא וסנכנו ןתעדמ ואציש םידליה תודגא לע תפרוטמ הידורפ -הגצהב

1 ףד הינכתה
2 ףד הינכתה
עפומהמ תונומת