2004 ביבא לביטספ
6/5/04
!!! םשגתהש םולח
םייקתה 6.5.04 ישימח םויב
,ס"היבב ביבאה לביטספ
ס"היב תבוטל ונפוי ויתוסנכה לכש
.םידימלתה תחוורלו
,קנע תגיגח ,לביטספ הז היה ןכא
.ס"היב יבחרב רבכמ הז התארנ אלש
,די ןתנש ימ לכל תודוהל וננוצרב
,םימרותה לכל ,םידימלתל ,םירוהל
ףתוש היהש ימ לכלו םיבדנתמה לכל
! עוראה תחלצהל
הלועפה ףותיש תא ןייצל שי
:חבשל יוארה יבשומ-ןיבה
ונתנ ס"היבל םיכיישה םיבשומה לכ
,העבשה -רמשמ ,יבצ-רינ :די
.השנמ-ימלתו רזעיחא ,לגי ,ןתיז

,ןוגראב ,ןונכתב םיברועמ ויהש םישנאה לכ תא ליכהלמ העיריה הרצק
!!!תדחוימ הרקוהל םייוארהו ןויצל םייוארה ,עוציבבו הקפהב
:ןייצל אלש םילוכי ונניא ליבוהש ץחה שאר תא תאז לכב ,ךא
,ץק ןיא תועינצבו תושיחנב הליבוהו התגהש ,ץרווש רחש
,עוראה ךלהמב הדלי אל ונלזמלו ,הירביא ח"מר לכב המתרנש ,םיסנ תידיע
,תואיצמל דאמ בורק היהש המ
.הל ינייפואה טקשב עוראה תחלצהל המרתו התוולש ,ןח הנרואו
!!! חכ רשייו דובכה לכ , םיבר םיבר םהש ,ראשה לכלו ,ןהל
!!!הליהקהו םירוהה ,ס"היב לש הלועפה ףותישב םיאג ונא

ןאכ ץחל -תופסונ תונומתל
:ל הבהאב ובתוני לביטספה תוסנכה לכ
.םידליה רובע רצחה חופיט
.םיבחרמה תללצה
.הממחה לועפתו ץופש
.הירפיסה גורדש