2004 םידימלת תצעומל תוריחב
םירחוב
.םידימלתה תצעומל תוריחב וכרענ 1.11.04 -ה ינש םויב
:םיבלש המכ ורבע םידימלתה תצעומל םירחבנה

.הצעומל םידמעומ תויהל םתתיכ ינב י"ע ורחבנ םידימלתה .1
םהב ורחביש רפסה תיב ידלי תא ענכשל ידכ לכה ושעו תוקבדמו תואמסיס וניכה םידימלתה .2
.(הלומעת)
.םידימלתה תצעומל םידלי ורחבנ ןהב ,תוריחב וכרענ .3
םידליה תומש תא םשר אוה ובש סיטרכו ,םידמעומה תומש םע ףד לביק רוחבל עיגהש דלי לכ
.ורחביש הצר אוהש
.םידימלתה תצעומל םידליה ורחבנו תולוקה ורפסנ ףוסבל
:םה םירחבנה
דלפנרוק בניע -'ג התכ

ןנור רחש -'ד התכ

רוצק םתויו רואנ עטנ -'ה התכ

ץיבוקריס ריש, שובד יבד -'ו התכ

םוחנ םתויו לאימע באוי ,ינבוכוד תימע -'ז התכ

ןלוג ןצינו זג רמוע ,ןודד ןדיע -'ח התכ

ןדיעו הודא :ובתכ