ס"הבב םינגה רוקיב
.רפסה תיבב ונילצא ורקיב 'א התכל םילועה הבוחה ןג ידלי
לש םיסיכה" :םירופיס תובקעב תויוליעפ ושענ ,ונתתיכב ורקיב םינוש םיבשוממ םינג השולש
."רחא םוקמל חרבש ןולבה"ו "השפחתהש הציבה" ,"תנע
.בר ןוצרבו ךויחב הלועפ ופתישו הכרבב ולבקתה ןגה ידימלת ,העוגר התיה הריואה
.ונרפס תיבב םכתא חראל ונחמש דאמ
.האבה הנשב םכתוארל םיכחמ
.'א תותכ ידימלת

ןאכ וצחל תופסונ תונומתל